Hvad er en grundejerforening? Se her:  Bolius

Hop til tinglyste vejbredder


VEDTÆGTER m.m.


§ 1

Foreningens navn er ”Dronningmølle Grundejerforening”.

§ 2

Medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende ejere af parceller, der er eller vil blive udstykkede fra matrikelnummer 3 a af Dronningmølle by, Esbønderup sogn, og som ikke ifølge for arealet gældende servitutter udtrykkelig er undtagne fra medlemspligt.

Derudover kan ved bestyrelsesbeslutning med den først efterfølgende ordinære generalforsamlings godkendelse optages ejere af andre parceller indenfor Dronningmølle by.

Der betales fuldt kontingent og vejbidrag for det regnskabsår i hvilket indtræden i foreningen finder sted, medmindre disse ydelser er betalt af den tidligere ejer.

§ 3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser med hensyn til deres ejendomme, såvel overfor det offentlige som overfor private, i alle spørgsmål af fælles interesse, herunder vedligeholdelse m.v. af de foreningen tilhørende veje.

§ 4

Medlemmerne hæfter ikke for foreningen gæld i videre udstrækning end det måtte blive vedtaget ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning.

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

§ 5

Når et medlem ophører at være ejer af sin parcel, er han dermed udtrådt af foreningen og har intet krav på andel i dens formue.

Den nye ejer indtræder umiddelbart i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet foreningen dog er berettiget til hos det tidligere medlem at inddrive beløb, som er forfaldne til foreningen i den pågældende ejerperiode.

Ejerskifte skal såvel af den tidligere som af den nye ejer anmeldes til grundejerforeningen.

§ 6

Til foreningens administration og øvrige almindelige udgifter betaler hvert medlem for hvert matrikelnummer, han er ejer af, et årligt kontingent. Dette fastsættes for det efterfølgende regnskabsår på den ordinære generalforsamling. Kontingent der forfalder til betaling den 1.januar. Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af at kontingentet er betalt inden den ordinære generalforsamling, og kan kun med frigørende virkning betales på den på opkrævningen angivne måde.

Hvis ingen ny beslutning træffes, er kontingentet det samme som var gældende for det foregående regnskabsår.

§ 7

Til vejenes udbygning og vedligeholdelse m.v. pålignes medlemmerne et årligt vejbidrag for hver parcel de ejer.

Bidrag fastsættes på samme måde som kontingentet (se par. 6) og betales samtidig med dette.

Ejere af parceller, der ikke har udkørsel til foreningens veje, kan ved bestyrelsesbeslutning fritages for vejbidragspligt.

Såfremt hegn mod foreningens veje breder sig ud over vejarealer, og parcelejeren trods opfordring fra bestyrelsen ikke foretager fornøden beskæring, kan denne foretages af foreningen på ejerens bekostning.

§ 8.

Er kontingent, vejbidrag eller andre ydelser ikke betalt inden generalforsamlingen, opkræves disse med et tillæg på det ifølge loven tilladte rykkergebyr.
Er kontingent, vejbidrag eller andre ydelser ikke betalt inden førstkommende 1.september, skal bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle opløbne omkostninger gå til inkasso.

I tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller lignende kan bestyrelsen efter begæring meddele henstand.

§ 9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Skriftlig afstemning skal benyttes, hvis mindst 3 medlemmer forlanger det.

Hvert medlem har én stemme – for hvert matrikelnummer der ejes og som der er betalt medlemskontingent for.

Stemmeafgivning kan ske efter skriftlig fuldmagt, der ikke behøver at gives til et medlem, idet ingen dog kan repræsentere mere end 2 andre personer, der er medlemmer af foreningen, men uden hensyn til, hvor mange parceller og dermed stemmer de repræsenterer. Fuldmagter skal afleveres ved stemmeseddeludleveringen.

Et medlem, der er i restance har ikke stemmeret.

Over det på generalforsamlingen passerede føres af sekretæren en protokol, der underskrives af dirigenten og sekretæren.

Den ordinære generalforsamling afholdes i lokalområdet.

§ 10

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i tidsrummet 15.april – 15.maj. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og max. 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlems seneste bestyrelsen bekendte adresse. Med indkaldelsen udsendes den af bestyrelsen fastsatte dagsorden samt regnskab. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være indgivet til bestyrelsen senest 1.marts.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun gøres til genstand for afstemninger af rent orienterende karakter.

På hver ordinær generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og regnskabet forelægges til godkendelse.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller såfremt mindst 20 medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest månedsdagen for begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen indkaldt, er til stede, bortfalder dagsordenen.

§ 12

Til vedtagelse af generalforsamlingsbeslutninger, der går ud på ophævelse eller ændring af de på arealet påhvilende servitutter, opløsning af foreningen, dispositioner over foreningens formue i tilfælde af dens opløsning, forandring af foreningens vedtægter eller bevilling af ekstraordinære midler udover det administrative og vejvedligeholdelsen, kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, men mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes senest månedsdagen for den pågældende generalforsamling. På denne kan, uanset de repræsenteredes antal, beslutningen gyldigt vedtages med simpel stemmeflerhed.

§ 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen, der direkte udpeger formand og kasserer, medens bestyrelsen selv blandt de øvrige 3 vælger sin næstformand og sin sekretær.

Endvidere vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Efter tur afgår hvert år skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, idet formand og kasserer dog ikke afgår samtidig. Dersom én af dem skulle ønske at afgå uden for sin tur, udskydes omvalget af den anden et år.

Af revisorerne afgår efter tur én hvert år.

Indtrædende bestyrelses- eller revisorsuppleanter afgår, når den, de erstatter, ordinært skulle afgå, hvorimod suppleanter i øvrigt omvælges hvert år.

Er et bestyrelsesmedlem uden anmeldt lovlig forfald udeblevet fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, er han udgået af bestyrelsen og erstattes af den suppleant, der er valgt med størst stemmetal. Er der i givet fald ikke flere suppleanter, kan bestyrelsen selv supplere sig blandt medlemmerne, men sådanne ekstraordinære suppleanter afgår under alle omstændigheder på den først følgende – ordinære eller ekstraordinære – generalforsamling, hvor suppleringsvalg må finde sted.

§ 14

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed.

Møde afholdes, så ofte formanden eller 2 andre medlemmer finder det fornødent, og indkaldes af formanden eller i hans forfald næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (eller i givet fald næstformandens) stemme afgørende. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne.

Der ydes bestyrelsesmedlemmer dækning for de med bestridelsen af erhvervet forbundne udgifter.

§ 15

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden (eller i hans forfald næstformanden) i forbindelse med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 16

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal af kassereren forelægges revisorerne senest den 1.februar og skal af disse være revideret inden den 1.marts, så regnskabet med revisorernes påtegning kan udsendes til medlemmerne sammen med generalforsamlingsindkaldelsen, jfr. par. 9. Kassereren fører tillige en ajourført medlemsliste.

Bestyrelse og revisor har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning, forevist.

§ 17

Bortset fra en kontant kassebeholdning, der ikke må være over kr. 5.000 indsættes foreningens pengemidler i pengeinstitut eller på postgiro.
Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflertal træffe bestemmelse om anbringelse af midler i børsnoterede statsobligationer og realkreditforeningsobligationer. Sådanne papirer skal noteres på foreningens navn.

§ 18

I tilfælde af, at foreningen opløses, uden at der i henhold til §12 er truffet bestemmelse om anvendelse af den eventuelle formue, tilfalder denne Gribskov Kommune til nærmere aftalte formål i Dronningmølle området Vedtaget på foreningens generalforsamling den 19.maj 1983, 16.juni 1983, 11.juni 1984 og 13. maj 2007.

I henhold til vedtægternes §7 henleder bestyrelsen opmærksomheden på, at levende hegn samt træer mod foreningens veje skal beskæres, så de ikke breder sig ud over vejarealet* op i 4 meters højde, af hensyn til blandt andet kørsel med renovations- og brandslukningskøretøjer m.v.
* Vejarealet omfatter også græsrabatterne langs vejene, disse ejes ligesom vejene af Grundejerforeningen og skal friholdes for bevoksning, og for grene der breder sig over rabatterne, se også §.7.

Undtagen i perioden fra skolernes efterårsferie og frem til Skærtorsdag, henstilles det, at der ikke slås græs med motorklippere eller anvendes mekanisk hånd-. eller haveværktøj i perioderne:
Lørdage efter kl. 18.00 og søn- og helligdage efter kl. 12.00

Kommunens regulativer for afbrænding af haveaffald skal følges. Afbrænding kan finde sted hverdage mellem solopgang og kl.18 og lørdag til kl. 12.

Der må ikke finde afbrænding sted søn- og helligdage. (NB: Ovennævnte vedr. afbrænding er ikke mere gældende, idet der ifølge lovgivningen ikke mere må finde afbrænding sted i by- og sommerhusområder – overhovedet. 19.04.2013 FM)

Opmærksomheden henledes på at snerydning er etableret som en service overfor medlemmerne, og sne vil forsøgt ryddet i det omfang det er nødvendigt for postomdeling og kørsel med renovationsvogne og udrykningskøretøjer. Men det er, nu som tidligere, grundejerens ansvar holde vejene farbare

Samtlige grunde skal være hegnet med levende hegn, I øvrigt henvises til de kommunale forordninger og servitutter der er tinglyst på ejendommene.

oo000oo
Dronningmølle grundejerforening juli 2007
Dronningmølle Grundejerforening maj 2008
Dronningmølle Grundejerforening april 2013


Download som pdf
Servitut lyst 16.03.1945

Skøde på vejene af 15.08.1950

Oversigt af vejbredder angivet på matrikkelkort
Vestlige del

(fra Gurre Å til ca 600 meter mod Villingerødvej)
Østlige del

(ca 400 meter vest og øst for Villingerødvej)